close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • WSPÓŁPRACA DWUSTRONNA

 •  

   

  Informacje dla przedsiębiorców

   

  Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zarządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dniem 24 lipca  2017 r. Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego RP w Kaliningradzie został zlikwidowany. Przedsiębiorców zainteresowanych wsparciem z obszaru B2B, bezpośrednimi kontaktami z partnerami biznesowymi i lokalnymi prosimy o kontakt z Polską Agencją Inwestycji i Handlu.

   

  Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.
  ul. Bagatela 12
  00-585 Warszawa
  Tel.: +48 22 334 98 00
  Fax: +48 22 334 99 99


  www.paih.gov.pl

   

   

  Współpraca gospodarcza

   

  Podstawę dla rozwoju dwustronnych stosunków gospodarczych obydwu krajów stanowi Umowa między Rządem RP a Rządem FR o współpracy gospodarczej z 2 listopada 2004 r., opublikowana w Monitorze Polskim 14 lutego 2005 r., na mocy, której powołano Polsko-Rosyjską Międzyrządową Komisję ds. Współpracy Gospodarczej, stanowiącą główne instytucjonalne forum dla dialogu gospodarczego pomiędzy Polską i Rosją.

   

  W stosunkach z Rosją obowiązuje poza tym szereg umów międzyrządowych odnoszących się do poszczególnych sfer relacji gospodarczych, w tym m.in. Umowa między Rządem RP a Rządem FR w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku z 22.05.1992 r. czy umowy regulujące współpracę w dziedzinie energetyki, transportu, infrastruktury granicznej, turystyki i kontaktów międzyregionalnych.

   

  Z dniem akcesji Polski do Unii Europejskiej (1 maja 2004 r.) bazowym dokumentem regulującym współpracę handlową i gospodarczą z Rosją jest Porozumienie o partnerstwie i współpracy ustanawiająca partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi a Federacją Rosyjską z 24.06.1994 r. rozszerzona na nowe kraje członkowskie Protokołem podpisanym 27.04.2004 r. w Luksemburgu.

   

   

  Współpraca regionalna

   

  Rozwój polsko-rosyjskiej współpracy międzyregionalnej posiada pełne prawno-traktatowe zabezpieczenia. Współpracę regionalną Polski z Rosją na poziomie centralnym regulują następujące podstawowe umowy i porozumienia:

   

  • Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o współpracy północno – wschodnich województw Polski z Obwodem Kaliningradzkim” podpisane w maju 1992 r. Porozumienie zawierało postanowienia dotyczące powołania pełnomocników oraz Rady ds. współpracy. Na tej podstawie powołano do życia szereg tematycznych komisji roboczych.
  • „Porozumienie między Rządem RP a Rządem FR o współpracy polskich województw z regionem Sankt Petersburga” podpisane w październiku 1992 r. Na jego mocy powołano pełnomocników oraz Radę ds. współpracy. Obecnie działa na jej podstawie sześć zespołów problemowych.
  • Umowa między Rządem RP a Rządem FR o współpracy trans-granicznej” podpisana w październiku 1992 r.
  • „Traktat między Rzeczypospolitą Polską a Federacją Rosyjską o przyjaznej i dobrosąsiedzkiej współpracy” z dnia 22 maja 1992 roku,
  • „Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Federacji Rosyjskiej o współpracy gospodarczej” podpisana 2 listopada 2004 r.

  Od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej (1 maja 2004 r.) bazowym dokumentem regulującym współpracę gospodarczą i handlową jest „Umowa o partnerstwie i współpracy ustanawiająca partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi a Federacją Rosyjską” podpisana 24 czerwca 1994 r. rozszerzona na nowe państwa członkowskie Protokołem podpisanym 27 kwietnia 2004 r. w Luksemburgu.

   

  Niezależnie od ww. umów różnego rodzaju porozumienia, listy intencyjne, protokoły zamierzeń podpisane zostały między 25 regionami FR oraz 11 województwami i 20 miastami polskimi. Ponad pięćdziesiąt rosyjskich struktur miejskich opiera swoje stosunki z polskimi podmiotami na podstawie różnego rodzaju dwustronnych porozumień o współpracy. Oprócz władz wykonawczych regionów Polski i Rosji, współpracują ze sobą również organy ustawodawcze, tj., sejmiki wojewódzkie RP i dumy obwodowe FR. Współpraca między polskimi i rosyjskimi regionami odbywa się również na forum organizacji wielostronnych, w skład, których wchodzą dodatkowo jednostki administracyjne innych krajów danego regionu. Przedstawiciele Województw Pomorskiego i Warmińsko-Mazurskiego działają w komisjach Polsko-Rosyjskiej Rady ds. Współpracy Regionów RP z Obwodem Kaliningradzkim oraz Polsko-Rosyjskiej Radzie ds. Współpracy Regionów RP z Regionem Sankt Petersburga. Do największych partnerów handlowych Polski wśród rosyjskich regionów należą: Moskwa, Sankt Petersburg, Obwód Moskiewski, Obwód Kaliningradzki, Leningradzki, Republika Tatarstan, Baszkiria, Obwód Tiumeński, Obwód Omski oraz Kiemerowski.

  Sprawy dwustronnej gospodarczej współpracy międzyregionalnej są także omawiane w ramach Forum Regionów Polski i Rosji, które odbywa się raz w roku pod auspicjami Marszałka Senatu RP i Przewodniczącego Rady Federacji (izby wyższej parlamentu FR).

   

   

  Współpraca kulturalna, naukowa i oświatowa

   

  Podstawę dla rozwoju dwustronnej współpracy kulturalnej, naukowej i oświatowej obydwu krajów stanowi Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o współpracy w dziedzinie kultury, nauki i oświaty, zawarta w dniu 25 sierpnia 1993 r. w Warszawie.

   

  Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Federacji Rosyjskiej, kierując się zasadami i celami Aktu Końcowego Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, dokumentami końcowymi Spotkania Madryckiego i Wiedeńskiego, postanowieniami Paryskiej Karty Nowej Europy i dokumentu Sympozjum Krakowskiego na temat dziedzictwa kulturalnego, uwzględniając postanowienia Europejskiej konwencji kulturalnej z 1954 r., kierując się postanowieniami Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Federacją Rosyjską o przyjaznej i dobrosąsiedzkiej współpracy z 22 maja 1992 r., rozwijając postanowienia Deklaracji o współpracy kulturalnej, naukowej i oświatowej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej z dnia 22 maja 1992 r. zawarły w/w umowę międzynarodową.

   

  Opierając się na wielowiekowych tradycjach powiązań kulturalnych pomiędzy narodami obu Państw i ich wkładzie do cywilizacji ogólnoświatowej, biorąc pod uwagę przemiany społeczno-polityczne, gospodarcze i socjalne w obydwu Państwach  umowa jest wsparciem wzajemnie korzystnej współpracy i wymiany między instytucjami kulturalnymi, naukowymi i oświatowymi oraz nadanie szczególnego znaczenia bezpośrednim kontaktom międzyludzkim.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: