close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • MAŁY RUCH GRANICZNY

 • Informujemy o czasowym zawieszeniu stosowania Umowy o Małym Ruchu Granicznym z Obwodem Kaliningradzkim.  O wszelkich zmianach dotyczących kwestii małego ruchu granicznego będziemy na bieżąco informować. 

   

   

  Podsekretarz Stanu w MSZ Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz oraz Ambasador Federacji Rosyjskiej Aleksandr Alieksiejew  w dniu 27 czerwca 2012 roku dokonali w Ministerstwie Spraw Zagranicznych wymiany not informujących o zakończeniu procesów ratyfikacyjnych Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o zasadach małego ruchu granicznego, podpisanej w Moskwie 14 grudnia 2011 roku.

  Tym samym, zgodnie z postanowieniami umowy, weszła ona  w życie 27 lipca 2012 roku.

   

  KG RP w Kaliningradzie uprzejmie informuje, że wnioski o wydanie zezwoleń MRG należy składać do Centrum Pośrednictwa Wizowego i MRG w Kaliningradzie.

   

  Mały Ruch Graniczny

   

  Zezwolenie uprawniające do małego ruchu granicznego to, według umowy zawartej pomiędzy RP a FR , dokument wydawany mieszkańcom strefy przygranicznej Państwa jednej Strony , uprawniający do wielokrotnego wjazdu, wyjazdu i pobytu w strefie przygranicznej Państwa drugiej Strony, na warunkach ustalonych w Umowie.

  Na strefę przygraniczną RP objętą MRG składają się następujące jednostki podziału administracyjnego:

   

  Województwo pomorskie:

   

  • powiat pucki, miasto Gdynia, miasto Gdańsk, miasto Sopot, powiat gdański, powiat nowodworski, powiat malborski.

  Województwo warmińsko - mazurskie:

   

  • miasto Elbląg, powiat elbląski, powiat braniewski, powiat lidzbarski, powiat bartoszycki, miasto Olsztyn, powiat olsztyński, powiat kętrzyński, powiat mrągowski, powiat węgorzewski, powiat giżycki, powiat gołdapski, powiat olecki.

  Strefę przygraniczną FR stanowić będzie terytorium Obwodu Kaliningradzkiego.

   

  Wykaz dokumentów wymaganych do aplikowania o wydanie zezwolenia uprawniającego do małego ruchu granicznego:

   

  1. Wniosek o wydanie zezwolenia uprawniającego do małego ruchu granicznego
  2. Ważny dokument podróży, rozumiany jako dokument potwierdzający tożsamość, uprawniający do przekraczania granicy państwowej i uznany przez Strony w tym charakterze, z wyjątkiem paszportu dyplomatycznego, paszportu służbowego, i książeczki żeglarskiej (oryginał i kopia)
  3. Dokument potwierdzający posiadanie miejsca ich stałego zamieszkania w strefie przygranicznej przez okres nie krótszy niż 3 lata ( oryginał i kopia):
  1. Paszport obywatela FR z adnotacją o rejestracji w miejscu zamieszkania w miejscowości położonej w strefie przygranicznej.
  2. Tymczasowy dowód osobisty obywatela FR z adnotacją o rejestracji w strefie przygranicznej,
  3. Świadectwo o rejestracji w miejscu zamieszkania w miejscowości położonej w strefie przygranicznej.
  4. Wypis z książki mieszkańców, potwierdzony przez organ ewidencji meldunkowej obywateli FR dokumentujący fakt zamieszkiwania w miejscowości położonej w strefie przygranicznej.
  5. Zezwolenie na stały pobyt cudzoziemca lub bezpaństwowca z adnotacją o rejestracji w miejscu zamieszkania w miejscowości położonej w strefie przygranicznej.
  1. Kolorowa fotografia
  •  3,5 X 4,5 cm, na białym tle,
  • bardzo dobrej jakości, wydrukowana na papierze wysokiej jakości,
  • nie starsza niż 6 miesięcy, 
  • umożliwiająca identyfikację osoby aplikującej, przedstawiająca wyraźnie oczy i twarz z obu stron od wierzchołka głowy do górnej części barków,
  •  taka aby twarz zajmowała 70% - 80% zdjęcia,
  • przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy,
  • patrzącą na wprost, z zamkniętymi ustami,
  • twarz nie może być przesłonięta włosami,
  • w przypadku osób noszących okulary, do wykonania fotografii okulary powinny mieć przezroczyste soczewki, na zdjęciu nie mogą znajdować się na nich refleksy świetlne.

   

   

   

  Wydane zezwolenie uprawnia mieszkańca strefy przygranicznej Państwa jednej Strony do wjazdu i pobytu w strefie przygranicznej Państwa drugiej Strony każdorazowo do 30 (trzydziestu) dni, licząc od dnia wjazdu, jednakże łączny okres pobytu nie może przekraczać 90 (dziewięćdziesięciu) dni w okresie każdych 6 miesięcy liczonych od dnia pierwszego wjazdu.

   

  Pierwsze zezwolenie wydawane jest mieszkańcowi strefy przygranicznej na okres ważności 2 lat, lecz nie dłuższy niż okres ważności dokumentu podróży. Pierwsze zezwolenie wydawane jest mieszkańcowi strefy przygranicznej na okres ważności 2 lat, lecz nie dłuższy niż okres ważności dokumentu podróży.

   

  Opłata konsularna za rozpatrzenie wniosku o wydanie zezwolenia wynosi 20 Euro.     

   

   

   

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: