close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • KOMUNIKATY

 • 11 grudnia 2017

  Konsulat Generalny RP w Kaliningradzie uprzejmie informuje, że z uwagi na brak pisemnych ofert na zakup samochodów osobowych marki VW Sharan i BMW 7i przetarg nie został rozstrzygnięty.

  UWAGA: Konsulat Generalny RP w Kaliningradzie uprzejmie informuje, że z uwagi na brak pisemnych ofert na zakup samochodów osobowych marki VW Sharan i BMW 7i przetarg nie został rozstrzygnięty.

   

   

  WIADOMOŚĆ ARCHIWALNA:

   

  Volkswagen Sharan

  BMW 730i

   

  1.NAZWA I SIEDZIBA SPRZEDAJĄCEGO

  Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Kaliningradzie ul. Kasztanowa Aleja 51

  e-mail: kaliningrad.kg.sekretariat@msz.gov.pl

   

  2.MIEJSCE I TERMIN PRZEPROWADZENIA PRZETARGU

  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie sprzedającego przez Komisję przetargowa w dniu 11 grudnia 2017 r. o godz.12.00.

   

  3.MIEJSCE I TERMIN W KTÓRYM MOŻNA OBEJRZEĆ SPRZEDAWANE SKŁADNIKI MAJĄTKU RUCHOMEGO

  Składniki majątku ruchomego będące przedmiotem przetargu można obejrzeć na terenie sprzedającego przy ul. Kasztanowa Aleja 51, 236022 Kaliningrad, Rosja w dniach 27.11.-08.12.2017 r. w godzinach 10-15 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr +7 (4012) 97-64-04.

   

  4.RODZAJ, TYP, ILOŚĆ SPRZEDAWANYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO ORAZ CENY WYWOŁAWCZE:

  Przedmiotem sprzedaży są samochody osobowe:

  A - VOLKSWAGEN SHARAN

  Pojemność silnika – 1968 cm3

  Rodzaj paliwa – olej napędowy

  Ilość cylindrów – 4

  Rok produkcji – 2011

  Nr VIN – WVWZZZ7NZCV009114

  Nr rejestracyjny – 086D04939

  Skrzynia biegów – Manualna

  Kolor – czarny

  Stan licznika – 120 580 km

  Cena wywoławcza – 6 454,00 Euro

  Uwagi – sprawny technicznie, serwisowany, stan dobry;

  Zdjęcia:

  VOLKSWAGEN SHARAN - 1

  VOLKSWAGEN SHARAN - 2

  VOLKSWAGEN SHARAN - 3

  VOLKSWAGEN SHARAN - 4

  VOLKSWAGEN SHARAN - 5

   

  B – BMW 730 i

  Pojemność silnika – 2979 cm3

  Rodzaj paliwa – benzyna

  Ilość cylindrów – 6

  Rok produkcji – 2007

  Nr VIN –WBAHL21080DF61933

  Nr rejestracyjny – 086CD839

  Skrzynia biegów – automatyczna

  Kolor – czarny

  Stan licznika – 157 546 km

  Cena wywoławcza – 4 569,00 Euro

  Uwagi – sprawny technicznie, serwisowany, stan dobry;

  Zdjęcia:

  BMW 730 i - 1

  BMW 730 i - 2

  BMW 730 i - 3

  BMW 730 i - 4

  BMW 730 i - 5

   

   

  5.WYSOKOŚĆ WADIUM ORAZ TERMIN I MIEJSCE JEGO WNIESIENIA

  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika rzeczowego majątku ruchomego. Złożoną ofertę potwierdza się niezwłocznie wpłaconym w gotówce wadium w kasie Konsulatu RP w Kaliningradzie ul. Kasztanowa Aleja 51 z dopiskiem: „Wadium A – Volkswagen Sharan” lub „Wadium B – BWM 730 i”.

  Brak wpłaty wadium  powoduje  odrzucenie oferty.

  Wadium powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert i wyłącznie w formie pieniężnej tj. gotówka w kasie urzędu. Wadium złożone przez oferentów których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, sprzedający zwróci w terminie 7 dni odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy oferent który wygrał przetarg, uchylił się od zawarcia umowy sprzedaży.

   

  6.OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:

  1). Imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, nr telefonu komórkowego, i adres e- mailowy.

  2). Oferowaną cenę nie niższą niż cena wywoławcza i warunki jej zapłaty.

  3). Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.

  W przypadku przystąpienia do przetargu osoby prawnej należy do oferty dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru.

   

  7.TERMIN MIEJSCE I TRYB ZŁOŻENIA OFERTY

  Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zaklejonej kopercie pod adresem: Konsulat Generalny RP w Kaliningradzie ul. Kasztanowa Aleja 51, 236022 Kaliningrad, Rosja

  Na kopercie powinien znajdować się napis „Oferta w przetargu na sprzedaż samochodu A-Volkswagen Sharan” lub B-BMW 730i.

  Oferty pisemne należy składać w dni robocze (pon-piątek) w godz. 9.00 – 15.00 nie później niż do dnia 11 grudnia 2017 r. do godz.12.00 w sekretariacie Urzędu. Oferta jest wiążąca przez 14 dni. Złożoną ofertę potwierdza się niezwłocznie złożonym wadium, zgodnie z pkt. 5 niniejszego ogłoszenia. Niepełna lub niepodpisana oferta zostanie odrzucona. Brak wpłaty wadium jest  powodem do  odrzucenia oferty.

  Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek oferty i bez podania przyczyny.

   

  8.ODRZUCENIE OFERT

  Komisja przetargowa odrzuca oferty jeżeli:

  - zostały złożone po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta który nie wniósł wadium.

  - nie zawiera danych i dokumentów o których mowa w pkt. 6 niniejszego ogłoszenia lub są one niekompletne lub budzą inne wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

  Po  odrzuceniu oferty Komisja przetargowa niezwłocznie zawiadamia oferenta.

   

  9.INNE INFORMACJE

  Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy kupna-sprzedaży.

  Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia w terminie określonym przez sprzedającego.

  Jeżeli nabywca nie wpłaci do kasy sprzedającego w wyznaczonym terminie zaoferowanej sumy traci tym samym prawo nabycia samochodu będącego przedmiotem przetargu, zaś Komisja przetargowa zaproponuje kupno pojazdu następnemu oferentowi który przedstawił następną najwyższą ofertę cenową.

  W cenę samochodu nie są wliczone cło i akcyza, którą należy uiścić przy wprowadzeniu na polski obszar celny. 

  Do pobrania:

  Formularz 

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: